Kampanja “I mogu i hoću”

Kampanja “I mogu i hoću”

Kampanja “I mogu i hoću”

Osobe sa invaliditetom kada rade doprinose porodici, zajednici odnosno cijelom društvu. Kada rade osobe sa invaliditetom se osjećaju  prihvaćenim i socijalizovanim.  Osobe sa invaliditetom ne mogu pkazati koliko znaju i mogu ukoliko za to ne dobiju šansu. Obaveza svih nas je da radimo na društvu jednakih šansi za sve jer i osobe sa invaliditetom imaju pravo da rade  i obezbijede egsistenciju sebi i svojoj porodici. Svima nam je potrebno da budemo društveno prihvaćeni.  

Kampanja pod sloganom “I mogu i hoću” realizuje se u okviru prekograničnog projekta A.C.C.E.N.T. Cilj kampanje je uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada kao i unaprijeđenje njihove socijalne integracije. Projekat ACCENT: Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se realizuje u Crnoj Gori i Albaniji zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.

#Imoguihoću

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares