Podrška organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina, za inkluziju osoba sa invaliditetima i dostizanje standarda EU u jugoistočnoj Evropi

Podrška organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina, za inkluziju osoba sa invaliditetima i dostizanje standarda EU u jugoistočnoj Evropi

Projekat SOCIETIES je finansiran od strane Evropske unije, Caritas Srbije je nosilac projekta zajedno sa 15 organizacija partnera iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije. Trajanje projekta je 4 godine, od 2016 do 2019. Zemlje koje su uključene u realizaciju projekta su: Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Italija i Bugarska. U realizaciju projekta je uključeno 7 nacionalnih Caritasa iz pomenutih zemalja: Caritas Srbije, Caritas Albanije, Caritas Crne Gore, Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Kosovo, Caritas Italije i Caritas Bugarske. Ko-aplikanti na projektu su: Naša kuća (Srbija), Psicologi per i popoli nel mondo (Italija), Fenix(BiH), Udruženje paraplegičara Bar (Crna Gora), Centar za samopomoć (Kosovo), CODE Albanska asocijacija za psihoterapiju (Albanija), Bugarski Centar za neprofitno pravo, Svjetska fondacija Maria (Bugarska).

Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Specifični ciljevi projekta su:

– Jačanje vještina organizacija civilnog društva u promovisanju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i mentalnim teškoćama;

– Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u dijalogu sa nadležnim institucijama odgovornim za socijalnu inkluziju.

Projektni ciljevi će se ostvariti kroz dvije grupe aktivnosti:

Prva grupa aktivnosti

1.1. Regionalna konferencija o socijalnoj zaštiti i aktivnim socijalnim politikama Prva aktivnost nakon početne faze realizacije projekte je Regionalna konferencija o socijalnoj zaštiti i aktivnim socijalnim politikama koja će se održati tokom 7-og mjeseca trajanja projekta. Konferencija će imati za cilj da omogući regionalnim akterima da se međusobno upoznaju, da podijele pozitivna iskustva i dobre prakse ali i teškoće, kao i da se produbi znanje o standardima EU u oblasti reforme socijalne zaštite. Konferencija će biti organizovana u Beogradu i trajaće dva dana a na njoj će učestvovati 60 osoba, po 10 iz svake uključene zemlje i po 5 iz dvije zemlje članice EU a to su Italija i Bugarska.

1.2. Program za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva Jedan od stubova projekta je širok program za izgradnju kapaciteta namjenjen organizacijama koje rade na socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditeom i osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem. Program izgradnje kapaciteta će trajati 4 godine kroz realizaciju 7 trening sesija predloženih od strane profesionalnih trenera, koji će biti na raspolaganju organizacijama, kasnije, za konsultacije prilikom realizacije njihovih aktivnosti. Prve dvije obuke će organizovati eksperti iz Bugarske u svih 5 uključenih zemalja, treću i četvrtu obuku će organizovati eksperti iz Italije takođe u svih 5 zemalja, dok će zadnje tri sesije organizovati lokalni treneri koji će biti izabrani posebno u svakoj od zemalja. Program izgradnje kapaciteta će biti zaokružen sa organizovanjem dvije studijske posjete. Teme trening sesija: Umrežavanje i stvaranje koalicija, Zastupanje i lobiranje, Upravljanje socijalno-inkluzivnim inicijativama, Analiza uticaja socijalnih inicijativa, Prikupljanje sredstava / Fundraising, Javni odnosi, Organizacioni razvoj i strateško planiranje.

1.3. Studijska posjeta najboljim praksama kada je riječ o socijalnoj inkluziji u zemljama EU Program jačanja kapaciteta OCD u 5 zemalja nije sačinjen samo od trening sesija, ključni elemenat čine studijske posjete u zemlje članice Evropske unije. Tokom trajanja studijskih posjeta učesnici će imati priliku da vide u praksi sisteme socijalne zaštite zasnovane na uslugama u zajednici i socijalnim preduzećima. Prva studijska posjeta će se održati tokom 18-og mjeseca realizacije projekta u Bugarskoj, a druga tokom 30-og u Italiji.

1.4. Sub-grantovi za inicijative lokalnih organizacija o socijalnoj inkluziji Sub-grant šeme imaju za cilj da podrže razvoj socijalnih servisa u zajednici i malih biznis inicijativa kojima bi upravljale OCD iz zemalja učesnica ovog projekta, a koje su namjenjene osobama sa invaliditetom i osobama koje imaju problema sa mentalnim zdravljem. U svakoj od 5 zemalja će biti otvoreni pozivi za podnošenje prijedloga tokom 12-og mjeseca projektne realizacije. Maksimalan iznos dostupan u okviru svakog poziva će biti 90.000 po zemlji. Maksimalan iznos granta namjenjen za svaki prijedlog će biti 22.500. Poziv će biti otvoren za lokalne organizacije, a prednost će imati one organizacije koje će učestvovati na trening sesijama. Planirana inicijativa ne može trajati manje od 9 a više od 24 mjeseca.

Druga grupa aktivnosti

2.1. Aktiviranje Radne Grupe za socijalnu inkluziju u svakoj zemlji Od 6-og mjeseca projektne implementacije, 5 radnih grupa za socijialnu inkluziju će biti kreirano, po jedna u svakoj zemlji. Svaka radna grupa će biti sastavljena od otprilike 12 osoba, kako predstavnika OCD-a tako i predstavnika nacionalnih i lokalnih institucija kao i institucija koje se bave pitanjima vezanim za invaliditet i mentalno zdravlje u zajednici. Radne grupe za socijalnu inkluziju će biti arene u kojima će se predstavnici institucija i OCD-a sastajati, diskutovati i razmjenjivati iskustva o sistemu socijalne zaštite i socijalnih politika.

2.2. Izrada nacionalnih politika i preporuka o socijalnoj inkluziju osoba sa invaliditetom i osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem Između 30-og i 40-og mjeseca implementacije projekta, radna grupa za socijalnu inkluziju će raditi na izradi zvaničnih dokumenata i preporuka za razvoj socijalno inkluzivnih politika za osobe sa invaliditetom i osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem. Proizvedeni dokumenti će biti adresirani svim ključnim akterima u oblasti mentalnog zdravlja i invalidnosti (institucijama, državnim i privatnim servisima, zdravstvenom i socijalnom sistemu, OCD) i sadržaće jasne strategije i preporuke o tome kako unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim poteškoćama, kako aktivirati nove socijalne servise u zajednici i stimulisati i podržati razvoj socijalnog preduzetništva u zemlji.

2.3. Regionalne i lokalne kampanje za podizanje svijesti Povećana svijest o pitanjima socijalne inkluzije u regionu u oblasti mentalnog zdravlja i invaliditeta će biti postignuta kroz smanjenje dominirajuće stigme usmjerene na ove ranjive grupe. Postojeće predrasude, etiketiranje, isključenost i diskriminacija će biti smanjene kroz zajedničke kampanje realizovane od strane svih partnera.

2.4. Regionalni forum o najboljim praksama socijalne inkluzije u jugoistočnoj Evropi: politike, novi servisi, osnaživanje OCD U cilju razmjene širokog spektra najboljih praksi i iskustava sprovedenih i dobijenih tokom implementacije projekta, upravljački odbor će koordinisati organizaciju regionalnog foruma namjenjenog predstavljanju najboljih praksi u jugoistočnoj Evropi. Forum će biti organizovan u Beogradu tokom 42. mjeseca i trajaće dva dana, a obuhvatiće učesnike iz svih 5 zemalja uključenih u projekat kao i učesnike iz Italije i Bugarske. Ukupan broj učesnika će biti 100. Regionalni forum će biti velikli skup na kom će se govoriti o inovacijama u socijalnim sistemima vezanim za politike, nove servise i osnaživanje OCD.