ZAVRŠNA KONFERENCIJA ACCENT PROJEKTA

ZAVRŠNA KONFERENCIJA ACCENT PROJEKTA

ZAVRŠNA KONFERENCIJA ACCENT PROJEKTA

Caritas Barske nadbiskupije organizovao je danas Završnu konferenciju u okviru projekta Accent u hotelu “Princess” u Baru, kojoj je prisustvovalo 60-tak učesnika i koja je okupila predstavnike institucija, OCDa, privatnih firmi koji se u svom djelovanju bave pitanjima od značaj za unaprijeđenje položaja osoba sa invaliditetom.
Konferenciju je otvorio Nadbiskup Barski Msgr Rrok Gjonlleshaj, predsjednik Caritasa Barske nadbiskupije koji je prisutne pozdravio naglasivši značaj jednog ovakvog događaja i značaj projekata koji imaju za cilj da pruže pomoć i podršku u socijalnoj i radnoj integraciji osoba sa invaliditetom. Nakon njega je govorila predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori gospođa Melanie Bride, koja je zahvalila na prilici da je na konferenciji sa ostalim učesnicima i sitakla da je obaveza svih nas da omogućimo punu inegraciju i jednakost osoba sa invalidtetom u našem društvu. Vidljivi napredci u ovoj oblasti su važni i u EU inegracijama ove dvije zemlje gdje se projekat realizuje. Projeakt je imao odličam tajming i što se tiče toga da je 2023. proglašena i godinom vještina a ovaj projekat je kroz šeme obuka dao doprinos ovom prioritu.
Prisutnima se obratila I potpredsjednica opštine Bar gospođa Tanja Spičanović, koja je naglasila dugogodišnju saradnju sa Caritasom ne samo u domenu socijalne zaštite već I u svim domenima aktivacije civilnog drustva a koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana Bara ali I promociji nekih univerzalnih vrijednosti. Pravo na rad I zapošljavanje je jedno od osnovnih ljudskih prava I nešto što svakom pojedincu omogućava da se ostvari kao kreativno I ljudsko biće I svi projekti koji doprinose zapošljavanju su važni za lokalnu zajednicu.
Učesnicima su se obratili I Direktorica Regionalnog zavoda za zapošljavanje iz Skadra, Direktor Centra za socijalni rad
opštine Liježa, I direktor organizacije Projekt Hope iz Skadra.
Neki od važnijih rezultata projekta su: 23 osobe sa invalidtetom je imalo priliku da obavi stažiranje kod poslodavaca utrajanju od godinu dana. Značajan broj osoba sa invalidtetom, njih 45% je nastavilo da radi kod poslodavaca I nakon završetka projekta. Podržane su 4 inicijative za samozapošljavanje osoba sa invalidtetom na osnovu njihovih biznis
ideja, preko 120 osoba sa invalidtetom je imalo priliku da pohađa obuku u okviru projekta, razvijeno je 5 kurikuluma za neformalne obuke I 7 programa obrazovanja koji su prilagođeni osobama sa invalidtetom. Kao posebnu vrijednost projekta ističemo razvijeni program mentorske podrške u firmama/organiazcijama gdje su osobe sa invalidietom
radile. Ova podrška je olakšala radnu integraciju osobama sa invalidtetom.
Zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020,
realizovan je projekta A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao
novi trend. Cilj projekta je bio povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI) u
prekograničnom području Albanije i Crne Gore.

Udruženje
paraplegičara Bar

U drugom dijelu konferencije predstavljena su svjedočanstva učesnika pojedinih projektnih aktivnsoti: Učesnika
obuke, mentora za osobe sa invalidtetom, poslodavaca, trenera na ovukama, pripravnika.
Zapošljavanje je jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti osjetljivih grupa. Projekti ovog
tipa imaju za cilj da unaprijede radnu integraciju osoba sa invaliditetom kako bi oni postali nezavisniji i samostalniji
akteri u našem društvu.
Konferencija je organizovana u okviru projekta prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest,
zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, koji se bavi zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi
stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za osobe sa invaliditetom. Nosioc projekta je Caritas
Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Udruženje paraplegičara Bar iz Crne Gore, te Caritas Albanije i Progetto
Speranza iz Albanije.
Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a
finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta se težišno realizuju u opštinama Bar i Ulcinj, a u Albaniji
u opštinama Skadar i Leže. Ukupna vrijednost projekta je 442.645,09 EUR, od toga Evropska unija finansira 375.761,40
EUR, dok supartneri na projektu kao kofinasiranje obezbijediti 66.883,69 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares