Održan Forum o socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom

Održan Forum o socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom

Održan Forum o socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom

Forum o socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom

Osobe s invaliditetom i dalje nemaju jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama.
Crna Gora je u oblasti poboljšanja prava osoba s invaliditetom ostvarila određeni napredak, ali se uprkos tome OSI i dalje suočavaju sa mnogim izazovima kada žele da ostvare jednak pristup u svim sferama života, a posebno u pristupu obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama.
To je poručeno na Regionalnom Forum o socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom koji je organizovao Caritas Crne Gore u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Bar u okviru projekta Societies  2 – Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i standardima EU na Zapadnom
Balkanu.
Ciljevi Forumu su bili poboljšanje učešća javnosti i uloge organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, razmjena znanja i iskustva između oragnizacija civilnog društva i institucija u praksama i politikama
socijalnog uključivanja.
Predstavnica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Isaksson Liselotte, kazala da je uloga organizacija civilnog drustva u praćenju, promovisanju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom (OSI) i povećanju njihovog nivoainkluzije veoma važna.
“Iako je poslednjih godina postignut određeni napredak u promovisanju i zaštiti prava OSI, one se i dalje suočavaju sa mnogim izazovima kada žele da ostvare jednak pristup u svim sferama života, a posebno u pristupu
obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama”, rekla je Liselotte.
“Važno je da javni sistemi procijeni ove specifičnosti, kako bi se obezbijedilo da prave usluge podrške budu dostupne za svaku pojedinačnu situaciju”, kazala je Liselotte.
Poručila je da će nastaviti da naglašavaju važnost uključivanja i implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetomu dijaloge sa partnerskim vladama, zajedno sa OCD i drugim relevantnim akterima.
Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Edina Dešić, kazala je da kako je tema, koja je danas u fokusu Foruma, veoma važna, kako sa aspekta daljeg razvoja inkluzivnog rasta jedne zemlje, tako i sa aspekta stvaranja uslova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.
„U savremenom procesu digitalne i zelene tranzicije, za obezbjeđivanje održivog i ujedno inkluzivnog privrednog rasta, veoma važno je uključiti najsiromašnije, kao i one koji su socijalno isključeni, naročito mlade, žene, osobe sa invaliditetom i ostale socijalno osjetljive grupe. To ujedno predstavlja imperativ sa stanovišta realizacije ciljeva održivog razvoja, ali i sa stanovišta ostvarivanja maksimalnog rasta uz korišćenje punog potencijala društva, na način da niko ne bude isključen“, kazala je Dešić.
Prema njenim riječima, Crna Gora u ovom segmentu ima relativno dobro uspostavljen zakonodavni okvir.
„U pripremi je i novi zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, koji ima za cilj uspostavljanje vještačenja invaliditeta i jedinstvenih nacionalnih kriterijuma za utvrđivanje invaliditeta. Nakon donošenja ovog zakona, potrebno je u potpunosti uskladiti i izmjeniti ostale propise koji targetiraju ovu ciljnu grupu, odnosno osobe sa invaliditetom“,
navela je Dešić.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gzim Hajdinag, rekao je da je izuzetno zadovoljan što je Crna Gora adresa ovakvih skupova.

Hajdinag je kazao da kroz razne projekte,usaglašavanja, pokušavaju da otvore “vrata zapošljavanja osobama sa invalidtetom” i izgrade takav sistem u kojem će svi biti jednaki.
Ettore Fusaro iz Caritas-a Italiana predstavio je Istraživanje zagovaranja za osobe sa invaliditetom u organizacijama civilnog društva.
Na Forumu su učestvovali predstavnici institucija i organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije i Crne Gore. Na Forumu je bilo preko 100 učesnika.
Projekt SOCIETIES 2 finansira Evropska komisija kroz Podršku regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva.
Forum je jedna od aktivnosti projekta „SOCIETIES 2“ kojeg finansira Europska unija, a realizuje se u 5 zemalja:Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Projekat sprovodi alijansa od 12 nevladinih organizacija, a u Crnoj Gori za projekt su zaduženi Caritas Crne Gore u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares