Održan okrugli sto na temu zapošljavanja OSI

Održan okrugli sto na temu zapošljavanja OSI

Održan okrugli sto na temu zapošljavanja OSI

Danas je u prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije održan okrugli sto na temu “Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend” u organizaciji Caritasa Barske nadbiskupije i Udruženja paraplegičara Bar.

Okrugli sto, organizovan u okviru projekta A.C.C.E.N.T., otvorili su koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije, Marko Đelović i direktor Udruženja paraplegičara Bar, Slavko Vučićević. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici lokalne uprave, nevladinog sektora, Zavoda za zapošljavanje, odnosno Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i Centra za socijalni rad.

Na samom početku prisutnima se obratio koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije, Marko Đelović rekavši da su okrogli stolovi prilika, putem koje ne samo da možemo razmijeniti znanja i iskustva, već i unaprijaditi javni dijalog, a ujedno ojačati saradnju između različitih sektora.

“Projektom A.C.C.E.N.T.  planiramo zaposliti 12 osoba sa invaliditetom  na period od 12 mjeseci. Shodno tome želim iskoristiti priliku da najavim  da će već početkom novembra biti konkurs za sve poslodavce, koji žele u svoj radni tim uvrstiti i osobe sa invaliditetom”, naglasio je Đelović i dodao da će zaposlene osobe sa invaliditetom pored podrške mentorskog tima, imati i podršku projektnog tima.

Pored razmjene znanja i iskustava između organizacija i institucija dalji ciljevi okruglog stola su unaprijeđenje komunikacije između organizacija i institucija kako bi se unaprijedio kvalitet života osoba sa invaliditetom, kao i unaprijeđenje  učešća  javnosti i uloge OCD-a u procesima donošenja odluka.

U okviru dnevnog reda učesnici su imali priliku da razgovaraju o trenutnoj situaciji zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Uz veliki odziv održana je i veoma konstruktivna diskusija u kojoj su sve zainteresovane strane imale priliku da razmijene svoje ideje i iskustva vezana za zapošljavanje, socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo,kao i uticaj poslodavaca i angažman organizacija osoba sa invalidtetom. Učesnicima su takođe predstavljeni rezultati dva istraživanja o obrazovnim potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Albaniji, koje je za potrebe projekta sproveo Biznis centar Bar.

“Sa ekonomske tačke gledišta ovo istraživanje je bilo veoma zanimljivo. Smatram da su obrazovne potrebe itekako u vezi sa mogućnostima zapošljavanja, jer obrazovanje doprinosi zapošljavanju svih nas pa samim tim i lica sa invaliditetom. Međutim lica sa invaliditetom su posebno ugrožena time što vrlo često nisu dio obrazovnog programa, pa su samim tim limitirani u mogućnostima daljeg zapošljavanja”, istakla je Ivana Tomašević, autor istraživanja.

Na polju zapošljavanja OSI, pored fizičkih barijera, najveći problem predstavljaju predrasude, nedostatak kompetencija i vještina OSI, kao i male mogućnosti za zapošljavanje. Projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se bavi ovim zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za OSI stvaranjem odgovarajućeg okruženja, funkcionalnog institucionalnog okvira, razvojem kompetencija i profesionalnih vještina i jačanjem dijaloga između svih zainteresovanih strana.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.U Crnoj Gori aktivnosti projekta  se težišno sprovode u opštinama Bar i Ulcinj, dok se aktivnosti projekta u Albaniji sprovode u opštinama Skadar i Ljež. Ukupna vrijednost projekta je 442.645,09 EUR, od toga Evropska unija finansira 375.761,40 EUR, dok će partneri na projektu kao kofinasiranje obezbijediti 66.883,69 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares