Održan okrugli sto u Ulcinju

Održan okrugli sto u Ulcinju

Održan okrugli sto u Ulcinju

Danas je prostorijama opštine Ulcinj održan okrugli sto na temu “Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend” u organizaciji Caritasa Barske nadbiskupije i Udruženja paraplegičara Bar.

Drugi po redu okrugli sto, organizovan u okviru projekta A.C.C.E.N.T., otvorili su koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije, Marko Đelović i direktor Udruženja paraplegičara Bar, Slavko Vučićević. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici lokalne uprave u Ulcinju, nevladinog sektora, Zavoda za zapošljavanje Ulcinj, Centra za socijalni rad i osobe sa invaliditetom.

Na samom početku prisutnima se obratio koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije, Marko Đelović rekavši da su okrogli stolovi prilika, putem koje možemo  unaprijaditi javni dijalog, a ujedno ojačati saradnju između različitih sektora, te na taj način bolje informisati osobe sa invaliditetom o svojim pravima.

Pored razmjene znanja i iskustava između organizacija i institucija dalji ciljevi okruglog stola bili su unaprijeđenje komunikacije između organizacija i institucija kako bi se unaprijedio kvalitet života osoba sa invaliditetom, kao i unaprijeđenje  učešća  javnosti i uloge OCD-a u procesima donošenja odluka.

U okviru dnevnog reda učesnici su imali priliku da razgovaraju o trenutnoj situaciji zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a  održana je i konstruktivna diskusija u kojoj su sve zainteresovane strane imale priliku da razmijene svoje ideje i iskustva vezana za zapošljavanje, socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo,kao i uticaj poslodavaca i angažman organizacija osoba sa invalidtetom. Učesnicima su takođe predstavljeni rezultati dva istraživanja o obrazovnim potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Albaniji, koje je za potrebe projekta sproveo Biznis centar Bar.

“ Nakon realizacije istraživanja sprovedenog u oblasti, koja se tiče osoba sa invaliditetom, na osnovu dobijenih rezultata, mogu slobodno reći da je potrebno raditi na motivaciji mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje, a ujedno raditi i na dodatnom prilagođavanju nastavnih programa potrebama i individualnim poteškoćama osoba sa invaliditetom. Takođe jedan od zaključaka istraživanja jeste i neophodnost  pružanja tehničke podrške za određenje invalidnosti. Od velike važnosti jeste i poboljšavanje vještina osoba sa invaliditetom  i osposobljavanje istih za sticanje stručne spreme”, naglasio  je ovim povodom Saša Jovanović iz Biznis centra Bar.

Na polju zapošljavanja OSI, pored fizičkih barijera, najveći problem predstavljaju predrasude, nedostatak kompetencija i vještina OSI, kao i male mogućnosti za zapošljavanje. Projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se bavi ovim zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za OSI stvaranjem odgovarajućeg okruženja, funkcionalnog institucionalnog okvira, razvojem kompetencija i profesionalnih vještina i jačanjem dijaloga između svih zainteresovanih strana.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.U Crnoj Gori aktivnosti projekta  se težišno sprovode u opštinama Bar i Ulcinj, dok se aktivnosti projekta u Albaniji sprovode u opštinama Skadar i Ljež. Ukupna vrijednost projekta je 442.645,09 EUR, od toga Evropska unija finansira 375.761,40 EUR, dok će partneri na projektu kao kofinasiranje obezbijediti 66.883,69 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares