Predstavljen novi projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend

Predstavljen novi projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend

Predstavljen novi projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend

Zahvaljujući podršci  Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, počela je realizacija projekta A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend. Cilj projekta je povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI) u prekograničnom području Albanije i Crne Gore.

Info sesija, na kojoj je predstavljen projekat  A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, održana je danas u Caritasovom centru u Baru. Ovo je prva aktivnost novog projekta A.C.C.E.N.T, koja je okupila predstavnike lokalnih samouprava, opština, javnih i privatnih institucija,medija,  OSI i njihovih porodica.

Na današnjoj info sesiji smo lokalnim organizacijama i institucijama u Baru predstavili Projekat ACCENT koji će se realizovati kroz nekoliko pravaca. Projektom su planirana istraživanja o obrazovnim potrebama, kao I o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invalidtetom; zatim imamo skup aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju znanja I kompetencija OSI što će se realizovati kroz razvoj 9 kurikuluma I realizaciju obuke za 120 osoba sa invaliditetom; 20 osoba sa invalidtetom će imati priliku da radi na konretnom radon mjestu kod poslodavaca; organizovaće se 2 sajma za zapošljavanje OSI, podržaće se 4 inicijative za samozapošljavanje osoba sa invalidtetom. Generalno će se kroz projekat raditi na unapređenju ambijenta za radnu I socijalnu integraciju OSI I kreiranje održivih, realnih radnih mjesta za ovu ciljnu grupu”, izjavio je ovom prilikom koordinator projekta i koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije Marko Đelović.

Na info sesiji fokus je stavljen na predstavljanje projekta i njegove glavne elemente, sa ciljem informisanja i motivisanja zainteresovanih strana da aktivno učestvuju u projektu., a nakon toga održana je zajednička diskusija o mjerama za olakšanje procesa zaposlenja OSI, kao i o  prijedlogu njihovih novih zanimanja. U diskusiji su pored partnera i predstavnika OSI učestvovali i predstavnici opštine, zatim direktor Caritasa Barske nadbiskupije Don Gabrijel Grabanica i direktor Centra za socijalni rad Slobodan Đonović.

Na polju zapošljavanja OSI, pored fizičkih barijera, najveći problem predstavljaju predrasude, nedostatak kompetencija i vještina OSI, kao i male mogućnosti za zapošljavanje. Projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se bavi ovim zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za OSI stvaranjem odgovarajućeg okruženja, funkcionalnog institucionalnog okvira, razvojem kompetencija i profesionalnih vještina i jačanjem dijaloga između svih zainteresovanih strana. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta će se težišno sprovoditi u opštinama Bar i Ulcinj, dok će se aktivnosti projekta u Albaniji sprovoditi u opštinama Skadar i Leže. Ukupna vrijednost projekta je 442.645,09 EUR, od toga Evropska unija finansira 375.761,40 EUR, dok će partneri na projektu kao kofinasiranje obezbijediti 66.883,69 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares