Pričamo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Pričamo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Pričamo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Rad nam pomaže da ostvarimo pozitivno vrednovane društvene uloge, samopoštovanje, omogucćava komunikaciju sa okolinom, doprinosi stvaranju pozitivne slike o sebi i svojim vrijednostima i preduslov je za samoaktualizaciju. Osobe koje su sposobne i voljne da rade a da im se ne pruži prilika su u velikoj mjeri ograničene i uskraćene ne samo na pravo na rad, već i na druga osnovna ljudska prava. Da li poznajete poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom?

Mi nastavljamo da pričamo o organizacijama i kompanijama koje u svoje radne timove uključuju osobe sa invaliditetom. Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj osnovana je davne 1948 godine, a djeluje na području opština Bara i Ulcinja. Prema riječima Veselina Joketića,direktora ove organizacije,   trenutno zapošljavaju šest osoba sa invaliditetom, od kojih je pet u stalnom radnom odnosu, dok  je šesti zaposleni priliku za rad, kroz obavljanje Priravničkog programa, dobio u okviru prekograničnog projekta Caritasa Barske nadbiskupije „A.C.C.E.N.T.”

„Da bi trajno riješili problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pored nevladinog sektora,  potrebno je da se u taj proces uključe i državne i lokalne institucije, kao i privatni sektor“, navodi Veselin Joketić.

On poziva sve da se uključe u proces sigurnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, jer kako je naveo potrebno je da svi daju svoj doprinos. On je istakao da osobe sa invaliditetom u većini slučajeva zapošljava jedino nevladin sektor, međutim znajući da se nevladine organizacije finansiraju putem donacija i projekata, on zaklčjučuje da je samim tim i njihov radni angažaman nesiguran.

Većina barijera sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju stvorena je na osnovu negativnog stava i zabluda koje ima društvo u cjelini. Kada ovo prihvate i suoče se sa zabludama, poslodavci mogu puno toga da učine da bi omogućili osobama sa invaliditetom da budu konkurentni i da napreduju pod istim uslovima na radnom mjestu

Organizacija, kako navodi Joketić, pored  poslovnih prostorija, posjeduje društveni klub, bioskop za slijepe, zatim štampariju za štampanje dokumenata na Brajevom pismu, kao i UV i 3d štampu, audio časopis u mp3 formatu, a takođe,  imaju i audio biblioteku, koja je smještena u okviru Narodne čitaonice Ivo Vučković u Baru.

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj trenutno broji 74 člana a prema Joketićevim riječima veoma je mali broj članova organizacije koji nisu zasnovali radni odnos.

Kako je gore navedeno u okviru projekta prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T. – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, koji se realizuje na teitoriji Crne Gore i Albanije, a finansira se sredstvima Evropske unije, pokrenut je pripravnički program u okviru koga su mlađe osobe sa invaliditetom dobile šansu da u trajanju od godinu dana razviju svoje profesionalne vještine i steknu radno iskustvo. Ivana Radončić je svoju priliku za rad dobila u organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj i kako kažu direktor i ostale kolege sve svoje zadatke obavila je sa velikom posvećenošću.

„Što se tiče naše pripravnice, ona sve svoje radne zadatke, naravno shodno svojim mogućnostima, obavlja profesionalno, pa je na taj način  i zadovoljila sve potrebe koje smo imali za tim radnim mjestom. Shodno tome poruka svima koji imaju sumnje vezane za zapošljavanje osoba sa invaliditetom jeste da im pruže šansu zarad, jer pored svih benefita koje donosi zapošljavnje osoba sa invaliditetom, imate neko novo iskustvo i dajte ogroman doprinos socijalizaciji i radnoj inkluziji ranjivih grupa“, zaključuje za kraj Veselin Joketić.

#Imoguihoću #ProjekatA.C.C.E.N.T. #ZapošljavanjeOSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares